Jak bezpečně na dodávky zboží do zahraničí

  • JUDr. Jiří Babiš JUDr. Jiří Babiš
V současné době neexistují žádné termíny
  • Zahraniční obchod

Prodej zboží do zahraničí je spojen s celou řadou rizik a povinností stanovených nejen vývozními celními předpisy, ale i omezeními obchodně politické povahy při obchodování s vojenským materiálem či zbožím dvojího užití, povinnostmi vyplývajícími z ochranných předpisů při vývozu zboží do třetích zemí. A ani prodej a dodávky zboží do jiných členských států EU nejsou zcela volné a jsou spojeny s povinnostmi stanovenými zejména předpisy o dani z přidané hodnoty a předpisy o spotřebních daních.

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout jeho posluchačům základní informace o podmínkách pro prodej a vývoz zboží do třetích zemí se zaměřením zejména na dodržování vývozních celních předpisů, předpisů obchodně politického charakteru, jako jsou předpisy upravující obchod s vojenským materiálem, obchod se zbožím dvojího užití, obchod a podmínky vývozu zboží, které podléhá ekonomickým sankcím EU apod. Smluvní vztahy by totiž měly obsahovat tzv. rozvazovací nebo odkládací podmínky, pokud prodávající v okamžiku uzavření kupní smlouvy nemá k dispozici příslušné vývozní licence z důvodů daných právě v právních předpisech upravujících jejich vydávání. 

Cílem semináře je také poskytnout základní informace o předpisech, které se týkají uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji zboží do zahraničí a také předpisů o spotřebních daních, pokud jsou do zahraničí prodávány vybrané výrobky podléhající spotřebním daním. Součástí poskytovaných informací jsou i základní informace o ochranných předpisech a certifikátech a osvědčeních prokazujících jejich plnění, zejména pro úřední účely v dovozních zemích. Pro účely logistického zajištění dodávek zboží do zahraničí také i povinné dokladové vybavení zásilek dodávaného zboží včetně zápisu takových dokladů do přepravních listin. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen pro osoby, které v prodejních firmách zajišťují jednání o obsahu uzavíraných kupních smluv o dodávkách zboží, pro osoby, které také odpovídají za logistické zajištění dodávek zboží do zahraničí.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

  • Smluvní vztahy při dodávkách zboží do zahraničí a jejich významné náležitosti.
  • Základní informace o obchodování s vojenským materiálem.
  • Základní informace o obchodování se zbožím dvojího užití.
  • Zákazy vývozu zboží v rámci sankcí uplatňovaných vůči některým zemím.
  • Ochranné předpisy při dodávkách zboží do zahraničí.
  • Uplatňování předpisů o DPH při vývozu zboží a dodávkách zboží uvnitř EU.
  • Základní informace o dodávkách vybraných výrobků podléhajících spotřebním daním do zahraničí.
  • Dokladové vybavení zásilek dodávaného zboží. 

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. Jiří Babiš

JUDr. Jiří Babiš

provádí poradenskou činnost pro zahraniční obchod. Je absolventem PFUK v Praze, zaměření studia – mezinárodní právo soukromé – obchodní. Praxe více jak 41 let v celní správě, zejména na úseku kontroly zahraničního obchodu, více jak 20 let tuto problematiku přednáší v celních školách, pro MF ČR, pro HK ČR – jeho OHK v okresech včetně OHK Jihlava, Zlín, Přerov, Brno, Ostrava, Karviná, v minulosti také i na OHK Uherské Hradiště, Svitavy, pro CZECH TRADE v Praze, pro velké firmy.