Online seminář: Příprava podkladů pro provádění přezkumu hospodaření v r. 2021 za r. 2020

 • Ing. Hana Juráňová Ing. Hana Juráňová
V současné době neexistují žádné termíny
 • Veřejná správa
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Povinnost podřídit se přezkumu hospodaření se týká všech územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti. Přezkum může být proveden bezúplatně MFČR a krajem (případně lze zvolit za určitých podmínek provedení přezkumu auditorem za úhradu).

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s předpisy, které pro oblast přezkumu platí tak, aby měli dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí, jakou formu přezkumu budou preferovat v případě, že právní předpisy umožňují volbu, aby věděli, jaké termíny pro plnění informačních povinností v průběhu roku jsou právními předpisy uloženy, jaká jsou práva a povinnosti osob, které se podrobují přezkumu a jak se liší práva povinnosti osob, které přezkum provádějí v případě MFČR a kraje od práv a povinností v případě přezkumu prováděného auditorem.

Komu je seminář určen

Všem pracovníkům, kteří rozhodují o zvolené formě přezkumu, je-li umožněna, pracovníkům, kteří komunikují za účetní jednotku s kontrolorem, kteří připravují podklady pro přezkum, kteří rozhodují o formulaci stanoviska ke zprávě o přezkumu a kteří navrhují a kontrolují plnění opatření přijatých v souvislosti se zjištěním jakýchkoliv nedostatků při přezkumu jak v průběhu přezkumu, tak vtělených do zprávy o přezkumu. Případně i interním auditorům, se kterými kontroloři v rámci přezkumu spolupracují.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Předmět přezkoumání, legislativa - zákon o přezkumu (obsah zprávy o přezkumu za r.2020), zákon o obcích, metodika MFČR, MVČR, poslední novely.
 • Nová stanoviska MFČR a centrální harmonizační jednotky (CHJ)
 • Souhrnná zpráva MFČR – výsledky přezkoumání hospodaření územních celků
 • Práva a povinnosti územních celků, práva a povinnosti kontrolorů, zákon o kontrole – pouze částečně
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti, dluhové pravidlo, vypočtený údaj ve zprávě o přezkumu x kalkulačka rozpočtové odpovědnosti, vliv účtu 459 na výpočet dluhového pravidla
 • Projednání zprávy o výsledku hospodaření, opatření k nápravě, možné sankce
 • Přezkoumání auditorem, jiná procesní pravidla, neplatí zákon o kontrole
 • Příklady nejčastěji se vyskytujících chyb
 • Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
 • Oblasti kontroly a podklady pro přezkum – příklady
  • Specifika pro závěrečný účet
  • Organizační řád, vnitřní předpisy, zápisy z jednání rady a zastupitelstva – vazba na ověření funkce vnitřního kontrolního systému a kontrolu dodržování zákona o finanční kontrole včetně prováděcí vyhlášky
  • Vedení účetnictví, účtování o fondech, bilanční kontinuita, výkazy, přílohy – vazba na kontrolu správnosti vykázaných údajů
  • Majetek, inventarizace, ocenění, nakládání dle zákona o obcích a krajích, zástavy majetku, ručení, věcná břemena – vazba na ověření dodržení předpisů platných pro nakládání s majetkem
  • Smluvní vztahy, nájmy, služby, pořízení DHM, zákon o veřejných zakázkách, DPH, pohledávky, jejich evidence a vymáhání – vazba na ověření dodržování principu hospodárnosti
  • Rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtové změny, plnění rozpočtu a odchylky - vazba na soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
  • Dotace, jejich evidence, dodržování podmínek, kompetence, kontrola – vazba na dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití
  • Kontroly vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím, vklady do obchodních společností a výkon práva, sdružené prostředky – vazba na dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy
  • Cenné papíry, úvěry a půjčky, leasing, hlavní a hospodářská činnost, vazba na DPH, bytové hospodářství – vazba na dodržování zákona o účetnictví, související vyhlášky a příslušných účetních standardů
  • Odměňování, místní poplatky, daňové povinnosti – vazba na předpisy o odměňování a na daňové zákony

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi.

Ing. Hana Juráňová

Ing. Hana Juráňová

působí jako jednatelka auditorské společnosti FSG Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a má bohaté zkušenosti s metodickou pomocí klientům – vybraným účetním jednotkám – ÚSC, p.o. atd. Zabývá se také publikační činností v oblasti inventarizace a účetnictví ve veřejné správě.