Povinnosti a odpovědnost orgánů obchodní korporace

 • Mgr. Michal Vepřek Mgr. Michal Vepřek
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • Právo

Jaké mám jako člen představenstva/jednatel povinnosti? Co je to péče řádného hospodáře? Kdo a za jakých podmínek určuje mou odměnu? Jaké jsou důsledky porušení mých povinností? Možná si tyto či podobné otázky kladete.
Náš seminář Vás seznámí se změnami, které přineslo nové soukromé právo do oblasti odpovědnosti členů orgánů obchodní korporace. Budeme se s Vámi zabývat jednotlivými povinnostmi členů orgánů obchodní korporace. Budeme Vás informovat o požadavcích na správné řízení a správu obchodní korporace. Dotkneme se problematiky odměňování statutárních a kontrolních orgánů a jeho stanovování a problematiky souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a zaměstnance. Projdeme s Vámi důsledky porušení povinností. Budeme s Vámi diskutovat o možnostech prevence rizik.

Cíl semináře

Nové soukromé právo přineslo řadu novinek a zpřísnění v oblasti odpovědností statutárních a kontrolních orgánů obchodních korporací. Změna znamenala nárůst odpovědnosti členů statutárních orgánů.
Náš seminář Vás seznámí s povinnostmi, které by měl člen orgánu obchodní korporace plnit. Pokusí se Vám přiblížit, co znamená jednat s péčí řádného hospodáře. Dotkne se problematiky nastavení struktury odpovědností v managementu obchodní korporace. Seznámí Vás s požadavky na stanovení odměňování. Budete informování o rizicích plynoucích ze souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánů a zaměstnance. Dozvíte se novinky z oblasti problematiky konfliktu zájmů a budete seznámeni s důsledky porušení povinností kladených na členy orgánů obchodní korporace.
Cílem je podat Vám komplexní pohled na povinnosti a s tím související odpovědnost člena orgánu obchodní korporace.

Komu je seminář určen

Seminář Povinnosti a odpovědnost orgánů obchodní korporace je určen pro:

 • Členy statutárních a kontrolních orgánů obchodních korporací (předsedové a členové představenstev a.s./družstev, jednatelé s.r.o., předsedové a členové dozorčích rad)
 • Specialisty na corporate governance (správu a řízení obchodní korporace)
 • Všechny řídící pracovníky
 • Tajemníky orgánů obchodní korporace
 • Manažery rizik v obchodních korporacích a interní auditory

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 1. Obecný úvod do problematiky
  • Prameny právní úpravy
  • Obecně o obchodních korporacích
 2. Požadavky na členy orgánů obchodní korporace
  • Obecné požadavky
  • Diskvalifikace
  • Nezpůsobilost k výkonu funkce
  • Účinky zvolení do funkce
  • Odstoupení z funkce
  • Pozastavení výkonu funkce
 3. Povinnosti členů statutárních a kontrolních orgánů
  • Základní povinnosti
  • Povinnost péče řádného hospodáře
  • Povinnost loajality
  • Povinnosti ve vztahu ke společníkům,  členům a akcionářům
  • Povinnosti vůči věřitelům
  • Povinnosti v souvislosti s úpadkem
  • Konflikt zájmů a zákaz konkurence
  • Pokyny a obchodní vedení
  • Práva v souvislosti s jednáním orgánu, jehož je členem
 4. Odměňování
  • Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a zaměstnaneckého poměru
  • Prameny právní úpravy
  • Obecně o obchodních korporacích
  • Požadavky na členy orgánů obchodní korporace
  • Řízení obchodní korporace po odstranění souběhu
  • Smlouva o výkonu funkce
  • Schvalovací procesy
  • Osoby blízké členovi statutárního orgánů a jejich odměna
  • Povinnost k vrácení odměny
  • Podíl na zisku
 5. Povinnosti společníka
  • Základní přehled
  • Vlivná osoba
 6. Odpovědnost členů orgánů obchodní korporace
  • Vymezení újmy, rozdíl mezi majetkovou a nemajetkovou újmou
  • Domněnka nedbalého jednání
  • Hlavní rysy odpovědnosti člena orgánu obchodní korporace
  • Smlouva o náhradě újmy
  • Promlčení
  • Moderace výše škody
  • Náhrada újmy společníkovi, popř. akcionáři obchodní korporace
  • Ručení vůči věřiteli obchodní korporace
  • Důsledky porušení zákazu konkurence

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Mgr. Michal Vepřek

Mgr. Michal Vepřek

Mgr. Michal Vepřek je advokátem a společníkem společnosti VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2001. Sedm let působil v mezinárodní advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges. Od roku 2008 rozvíjí spolu se svými partnery vlastní advokátní kancelář. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast práva obchodních korporací (corporate governance) a pracovní právo. Vedle uvedených oblastí se věnuje oblasti obchodního práva a práva nemovitostí. Mezi jeho klienty patří velké české i mezinárodní obchodní korporace. Vedle advokátní praxe se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech. Advokátní kancelář VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ, kde působí, byla ve firemním žebříčku Právnická firma roku zařazena mezi doporučované advokátní kanceláře v letech 2015 a 2016 a mezi velmi doporučované advokátní kanceláře v roku 2018.