Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku

 • JUDr. Adam Zítek, Ph.D. JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Pá 21.10. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
3 490,00bez DPH
 • Veřejná správa

Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitých věcí a současně jsou jim stanovena přísná pravidla pro správu tohoto majetku. Ta se uplatní nejen při vlastním užívání, ale i při přenechávání do užívání jiných osob nebo dokonce při jejich zcizování a zatěžování.
Kromě nutné znalosti procedurálních i obsahových pravidel, vyvstává vždy do popředí relativní dlouhodobost právních poměrů k nemovitým věcem. Počáteční chyby ve smluvních ujednáních či podcenění negativních možností budoucího vývoje se již napravuje jen stěží a vyplatí se tedy předvídat nežádoucí důsledky.
K tomu všemu je nutno znát specifika právní úpravy vztahující se k nemovitým věcem vlastněným obcemi a dobře se orientovat v praktických souvislostech. Příspěvkem k osvojení takových kompetencí bude právě tento seminář.

Komu je seminář určen

Zejména zaměstnancům obecních úřadů, magistrátů a krajských úřadů zodpovědným za správu, převody a nabývání nemovitého majetku. Rovněž i široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické. 

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Obsahová pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí
  • Tvorba vůle obce má jasné ústavní a zákonné mantinely. Stěžejním kritériem je jednání v zájmu blaha obce. Obsah tohoto pojmu je dotvářen judikaturou, která bude uvedena v praktických souvislostech.
 • Procedurální pravidla při nakládání s nemovitostmi obcí
  • Přísně jsou nastavena i formální pravidla při nakládání s nemovitým majetkem obcí. Přes dlouholetou účinnost příslušných právních předpisů stále dochází k jejich porušování. I zde je tedy k dispozici poměrně bohatá judikatura, která poslouží pro praktické pochopení. Zdůrazněny budou následky porušení těchto pravidel v podobě absolutní neplatnosti právního jednání.
 • Obec a převod vlastnického práva k věci nemovité
  • Vysvětleny budou rozdíly při převodech nemovitostí v katastru evidovaných a neevidovaných. Zmíněny budou náležitosti smluvních ujednání a možná řešení zajištění zaplacení kupní ceny nabyvatelem.
 • Vztahy obcí s developery
  • Pro rozvoj území obcí je charakteristická výstavba prováděná developerskými subjekty. I zde obce musí dbát na zájmy svých občanů, členů obce (blaho pro obec). Za tím účelem jsou často uzavírány kooperační smlouvy mezi obcí a developerem, kde obě strany hledají vzájemný kompromis ve svých, často protichůdných zájmech. V této části výkladu bude odpovězeno na otázky, k čemu všemu se obec může legálně zavázat a co vše může legálně požadovat.
 • Dispozice s nemovitostmi a registr smluv
  • Pojednáno bude o dopadech zák.č. 340/2015 Sb. o registru smluv na smluvní praxi obcí ve vztahu k nemovitým věcem. Ve výkladu budou zobecněny dosavadní zkušenosti a případná judikatura.
 • Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství. Právní režim staveb.
  • Vysvětlení základních pojmů současné úpravy nemovitostního práva jako je rozdělení nemovitých věcí na hmotné a nehmotné a aplikace superficiální zásady. Vysvětlení výjimek pro stavby ve smyslu občanskoprávním, které i nadále zůstávají samostatnou věcí.
 • Obec a právo stavby
  • Obce patří mezi typické adresáty právní úpravy práva stavby, kdy většinou vystupují jako vlastník pozemku. Právo stavby bude pojednáno jako systémová výjimka ze superficiální zásady. Budou vysvětleny jeho základní rysy, a to na praktických příkladech. Pojednáno bude o vzniku a zániku práva stavby a o právech a povinnostech z práva stavby. Téma bude postupně nazíráno nejprve z pohledu vlastníka pozemku a poté z pohledu vlastníka práva stavby (stavebníka), neboť jejich zájmy jsou často diametrálně odlišné.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Působí jako advokát a vyučuje v Ústavu práva a právní vědy o.p.s. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic.

Pá 21.10.2022

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.