Jde o opravu nebo technické zhodnocení? – příklady z každodenní praxe

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
V současné době neexistují žádné termíny
 • Účetnictví a daně

Správné účetní a daňové posouzení, zda se jedná o opravu dlouhodobého majetku nebo jeho technické zhodnocení, patří k častým a podstatným problémům, neboť má zásadní vliv na správné vykázání výsledku hospodaření a základu daně z příjmů. Úplné zatřídění majetku včetně vstupní nebo zůstatkové ceny ovlivňuje výdaje (náklady) hrazené z investičních nebo provozních prostředků, budoucí možnosti reprodukce tohoto majetku a snížení rizika negativních nálezů kontrolních orgánů.
Na semináři se budeme věnovat zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, technickému zhodnocení a opravám z hlediska aktuálně platných novel účetních a daňových zákonů a souvisejících předpisů se zdůrazněním novinek pro rok 2018 a 2019.

Cíl semináře

Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, se zdůrazněním novinek pro rok 2018 a 2019 se silnou vazbou na praxi účetních jednotek.

Komu je seminář určen

Seminář je určen ekonomům, účetním, daňovým poradcům, podnikatelům a dalším osobám, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí, a to v aktuální podobě pro rok 2018 a 2019.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 16:00 hod

 • Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě
 • Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ
 • Opravy a udržovací práce, opravy a údržba na majetku vlastním a na majetku pronajatém případně podnajatém
 • Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, NSZ novela stavebního zákona
 • Sociální stavby, rozčlenění DPH dle sazeb základní (21 %) a snížené (15 %)
 • Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
 • Pokyn GFŘ D - 22 v návaznosti na opravy a TZ
 • Zatřiďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena
 • Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
 • Inventarizace - rozpočet pro opravy, investice a udržovací práce
 • Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky - TZ a opravy tohoto majetku
 • Služby - opravy a udržování, stavební práce, výpůjčka, právo stavby
 • Pojem stavební a udržovací práce, novela stavebního zákona (NSZ)
 • Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM
 • Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, samostatná movitá věc
 • Nedílná součást budov a staveb
 • Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny
 • Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník
 • Pojem reálné hodnoty způsob jejího stanovení, přeceňování majetku
 • Zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů - rezerva na opravu HIM - tvorba a čerpání
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e)
 • Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.
 • Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví.
 • Přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona o DPH - RCHP
 • N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.
 • Změny pro r. 2018/2019 - Přehled přijatých změn týkajících se majetku
 • Diskuse, dotazy, odpovědi

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.