Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o.

Do 18.05.2022 sleva 20%
 • Ing. Hana Juráňová Ing. Hana Juráňová
Po 23.5. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 770,00
3 820,00bez DPH
 • Účetnictví a daně
 • Veřejná správa
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Přijetí dotace je vysoce riziková operace, kontroly plnění podmínek stanovených právními předpisy i poskytovatelem dotace často vedou ke zjištění porušení rozpočtové kázně příjemcem a k následným sankcím.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit se s právními předpisy platnými pro oblast poskytování dotací, pro oblast účtování dotací, pro oblast kontrol dotací i pro oblast uplatňování práv kontrolovaných osob včetně možností žádat o prominutí sankcí a snížit tak riziko zjištění nesrovnalostí a následných finančních postihů.
Žadatel o dotaci by měl být přesvědčen, že dotaci potřebuje a že je schopen průběžně plnit všechny související platné právní předpisy i požadavky definované zřizovatelem uvedené v rozhodnutí o přidělení dotace nebo ve veřejnoprávní smlouvě i ve všeobecných podmínkách uvedených poskytovatelem.
Příjemce dotace musí znát i předpisy pro účtování dotací, součástí semináře jsou i souhrnné příklady účtování různých typů poskytnutých dotací.
Příjemce dotace musí být schopen doložit oprávněnost čerpání dotačních titulů prostřednictvím archivovaných dokladů, cílem semináře je doporučit účastníkům jaké doklady, jakou formou a jak dlouho archivovat.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem zaměstnancům obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací, kteří se podílejí na získání dotačních projektů, na organizaci procesu čerpání a sledování plnění podmínek nastavených poskytovatelem dotace, kteří připravují účetní doklady a účtují je na správné účty a ve správné výši do účetních knih u příjemce dotace. Dále pro všechny, kteří se podílejí na průběžných i následných kontrolách plnění podmínek jednotlivých přijatých dotačních titulů u svých účetních jednotek nebo například u zřízených příspěvkových organizací.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:00 hod.

 • Platná legislativa v r. 2022, postupný vývoj procesu promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně v závislosti na datu vydání platebního výměru, nové pokyny GFŘ. Rekapitulace četnosti prováděných kontrol transferů finančními úřady, nejčastěji zjištěná pochybění, počet vydaných platebních výměrů a celková výše doměrků. Zveřejněná typologie zjištěných trestních činů.
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb. v oblasti dotací čerpaných ze SROV.
 • Úloha vnitřního kontrolního systému u příjemce dotací – nejen před podáním žádosti.
 • Jaké podmínky poskytovatele dotací ze státního rozpočtu musí plnit p.o. a ÚSC v pozici příjemce transferu. Dotační terminologie, rozpočty dotací a jejich soulad s účetními předpisy
 • Povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu obcí a krajů, jejich oprávnění při ověřování plnění stanoveného účelu příjemci
 • Legislativa týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací.
 • Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování, příklady. Odpovědi MFČR na dotazy týkající se účtování transferů, vratek dotací, odvodů za porušení rozpočtové kázně a vyměřených penále.
 • Pokyn GFŘ D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně,
 • Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ, nově GFŘ D-43 a D – 46.
 • Příjemce dotace a DPH.
 • Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace
 • Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele
 • Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové rozlišení, dohadné položky.
 • Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům
 • Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku,
 • Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku
 • Jak správně inventurovat zůstatek účtu 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku.
 • Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem
 • Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, příklady procesu kontrol dotačních projektů, judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně.
 • Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Hana Juráňová

Ing. Hana Juráňová

působí jako jednatelka auditorské společnosti FSG Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a má bohaté zkušenosti s metodickou pomocí klientům – vybraným účetním jednotkám – ÚSC, p.o. atd. Zabývá se také publikační činností v oblasti inventarizace a účetnictví ve veřejné správě.

Po 23.5.2022

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.