Jde o opravu nebo technické zhodnocení?, hmotný a nehmotný majetek

 • Ing. Lenka Kruntorádová, MBA Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
Po 23.9. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 990,- Kč bez DPH
Po 9.12. PDF
Online seminář  
i
Online seminář
Živé vysílání sledujete online z domova či kanceláře. S lektorem komunikujete formou chatu nebo pomocí mikrofonu.
Online
4 990,- Kč bez DPH
 • Účetnictví a daně

Správné účetní a daňové posouzení, zda se jedná o opravu dlouhodobého majetku nebo jeho technické zhodnocení, patří k častým a podstatným problémům, neboť má zásadní vliv na správné vykázání výsledku hospodaření a základu daně z příjmů. Úplné zatřídění majetku včetně vstupní nebo zůstatkové ceny ovlivňuje výdaje (náklady) hrazené z investičních nebo provozních prostředků, budoucí možnosti reprodukce tohoto majetku a snížení rizika negativních nálezů kontrolních orgánů.
Na semináři se budeme věnovat zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, technickému zhodnocení a opravám z hlediska aktuálně platných novel účetních a daňových zákonů a souvisejících předpisů.

Cíl semináře

Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů se zdůrazněním novinek a se silnou vazbou na praxi účetních jednotek.

Komu je seminář určen

Seminář je určen ekonomům, účetním, daňovým poradcům, podnikatelům a dalším osobám, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí a to v aktuální podobě.

Program

Živé vysílání 9:00 - 13:30 hod.

 • Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě
 • Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ - limit 80 000 Kč
 • Opravy a udržovací práce, opravy a údržba na majetku vlastním a na majetku pronajatém případně podnajatém
 • Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, mimořádné odpisy
 • Sociální stavby, rozčlenění DPH dle sazeb základní (21 %) a snížené (15 %)
 • Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
 • Pokyn GFŘ D - 22 v návaznosti na opravy a TZ
 • Zatřiďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena
 • Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
 • Inventarizace - rozpočet pro opravy, investice a udržovací práce
 • Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky - TZ a opravy tohoto majetku
 • Služby - opravy a udržování, stavební práce, výpůjčka, právo stavby
 • Pojem stavební a udržovací práce
 • Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM
 • Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty, samostatná movitá věc
 • Nedílná součást budov a staveb
 • Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny
 • Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN), Nový celní sazebník
 • Pojem reálné hodnoty způsob jejího stanovení, přeceňování majetku
 • Zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů - rezerva na opravu HIM - tvorba a čerpání
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) RPDP
 • Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku.
 • N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem, N.V. č. 366/2013 Sb.
 • Diskuse, dotazy, odpovědi

Součástí semináře jsou i upozornění na aktiální metodické pokyny a sdělení MF ČR a GFŘ.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
Forma semináře - živé vysílání (online seminář). Není potřeba nic instalovat ani stahovat - živé vysílání sledujete  pouze po jednom kliku na odkaz, který obdržíte emailem.
Živé vysílání sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Během semináře lze pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Seminář pro Vás nahráváme, záznam ze semináře obdržíte následující pracovní den. 

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů.

Po 23.9.2024 Po 9.12.2024

Online

Živé vysílání semináře sledujete přímo na PC, notebooku nebo tabletu ve svém prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari) z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Na vašem zařízení není potřeba nic instalovat. Během semináře můžete pokládat prostřednictvím chatu dotazy lektorovi. Materiály k semináři (prezentaci) vám zašleme v elektronické podobě před konáním online semináře spolu s přesnými organizačními pokyny. Seminář pro vás nahráváme a k jeho obsahu se tak můžete kdykoli vrátit. Záznam od nás obdržíte do 24 hodin po skončení online semináře.