Poruchy chování u školáků (akreditovaný seminář, lze čerpat ze šablon)

 • PhDr. Sáva Arabadžiev PhDr. Sáva Arabadžiev
V současné době neexistují žádné termíny
 • Školství

Poruchy chování jsou často citované téma, přesto je jim dáván nádech neřešitelnosti a občas se využívají k pojmenování chování dětí, které neumíme řešit. Společnost tedy vytvořila zařízení, kde ve formě ambulantní, stacionární, či pobytové, se s těmito dětmi pracuje. Trend společnosti, inklusivní přístupy se však prolíná také do této oblasti práce s dítětem a od reedukačních metod se přechází k cestám zařazování těchto jedinců do běžné společnosti.
Pro úhradu účasti na tomto semináři lze použít projekt šablony.

Cíl semináře

Poruchy chování jsou tématizovány zejména v oblasti školských zařízeních, zdravotnických zařízeních a v zařízeních pomáhajících profesí. Cílem semináře je tedy nastínit ve zkratce teoretické zázemí poruch chování, ale také cesty vedoucí k dosahování cílů. V současné době tedy dochází k určité transformaci systému práce s dětmi s poruchami chování. Dlouhodobý trend, pojetí z historického hlediska, je tedy v pořadí: původní izolace a represe, přes reedukaci až po zapojení dětí do běžného proudu. Mění se tedy i přístupy, které se v současné době prolínají. Reedukaci prolíná stále více psychoterapeutický proces a zvyšuje se nárok na komunikaci s dítětem. Seminář účastníkovi zprostředkuje teoretický náhled na poruchy chování a jejich příčiny, ale také na umění komunikace a řešení konfliktu, řešení běžných, ale i náročných situací, právě za pomoci komunikačních dovedností.

Komu je seminář určen

Seminář je určen širokému spektru pomáhajících profesí, kteří pracují s dětmi a mládeží. Tedy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele DD, VÚ, sociální pracovníky apod. Také může být využitelný pro rodiče, zákonné zástupce, osoby odpovědné za výchovu, kterých se toto téma týká, nebo je pouze jen zajímá.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 • Agrese
  • Definování agrese
  • Teorie agrese
  • Dělení agrese
  • Faktory ovlivňující agresi
 • Poruchy chování
  • Dělení z pohledu etopedie
  • Dělení dle MKN
  • Dělení dle období vzniku
  • Příčiny poruch chování
 • Komunikace – a řešení konfliktu
  • Proces komunikace
  • Dělení komunikace
  • Problémy v komunikaci
  • Náročná životní situace
  • Konflikt a možnosti řešení
  • Frustrace, deprivace, stres
  • Chování v konfliktu
  • Jednání s agresivním jedincem
 • Diskuse, vzájemné sdílení, prostor pro individuální konzultace

Další informace

Tento seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace pod č.j. MSMT-405/2019-2-39. Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

PhDr. Sáva Arabadžiev

PhDr. Sáva Arabadžiev

Český etoped s třicetiletou praxí s řešením šikany. V současnosti je ředitelem výchovného ústavu Pšov pro chlapce ve věku 15 - 18 let. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a Pedagogickou fakultu UJAK v Praze, absolvoval 5ti letý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii. V současnosti spolupracuje s mnoha základními a středními školami, s aktivní součinností při řešení šikany. 10 let provozuje praxi v soukromé psychoterapeutické ambulanci a je mediátorem, vyškoleným AM ČR.