Praktické zkušenosti s aplikací s poskytováním informací podle zák. č. 106/1999 Sb. a GDPR

 • JUDr. Miloš Tuháček JUDr. Miloš Tuháček
V současné době neexistují žádné termíny
 • HR a personalistika
 • Veřejná správa

Na semináři prakticky a na konkrétních případech popíšeme vazby právní úpravy osobních údajů obsažené zejm. v GDPR s právními předpisy upravujícími poskytování informací (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale také zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí). Tato problematika je obvykle přednášena buď odborníky (pouze) na ochranu osobních údajů, nebo (pouze) na problematiku přístupu veřejnosti k informacím. Nabízený seminář však spojuje tematicky i v osobě školitele (který je jak pověřencem pro ochranu os. údajů, tak autorem komentáře k zák. č. 106/1999 Sb.) obě prolínající se problematiky.

Cíl semináře

 • Účastníci zjistí, jakým způsobem poskytovat osobní údaje (např. informace o platech, mzdách a odměnách) žadatelům o informace.
 • Důraz bude kladen zejm. na práva subjektů údajů, tedy na osoby, jichž se žádané informace týkají.
 • Vše bude demonstrováno na příkladech z praxe a judikáty z této oblasti.

Komu je seminář určen

Zástupcům jak soukromého, tak veřejného sektoru, zejména vedoucím zaměstnancům, právníkům, personalistům a interním auditorům

Program

Polodenní seminář 9:00 - 13:30 hod

 • Kdo musí poskytovat informace (vč. některých osobních údajů)?
 • Poskytování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů
 • Poskytování osobních údajů o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení
 • Poskytování osobních údajů nezbytných pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby
 • Poskytování oprávněně zveřejněných osobních údajů
 • Poskytování základních osobních údajů o osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky
 • Poskytování zvukových a audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev a dalších orgánů obcí a krajů
 • Nařízení GDPR a nároky jím kladené, projednávané novely zákona č. 106/1999 Sb.
 • Diskuze a zodpovězení dotazů

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka.

JUDr. Miloš Tuháček

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na právo na informace, spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (vydalo nakl. Wolters Kluwer z roce 2017), externí VŠ pedagog, člen Zastupitelstva a Rady města Tábora.