Prevence rizikového chování školáků (akreditovaný seminář, lze čerpat ze šablon)

 • PhDr. Sáva Arabadžiev PhDr. Sáva Arabadžiev
V současné době neexistují žádné termíny
 • Školství
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Prevence rizikového chování, je předcházením rizikového chování, zejména v rovině primární prevence. Tato prevence může být zaměřena na obecné vyplnění volného času dětí, nebo cílená na určitou skupinu dětí, kde lze predikovat určitou symptomatologii rizikového chování. Do prevence však primárně také patří vhodně zvolený výchovný styl, který dítě dlouhodobě, formuje, utváří – socializuje. Z těchto důvodů je zapotřebí prevenci cílit také do rodinného prostředí, pokud lze a k tomu je zapotřebí určité zmapování rodinných poměrů – anamnestické údaje osobní, rodinné a zdravotní.
Pro úhradu účasti na tomto semináři lze použít projekt šablony.

Cíl semináře

Prevence rizikového chování má mnoho forem a zabývají se jí nejen školská zařízení, ale také neziskové organizace v pomáhajících profesích a další subjekty. Cílem semináře je tedy nejen nastínění teoretického základu této oblasti ale také hledání vhodných forem primární prevence právě z pohledu jednotlivých profesí, nebo možností, které jim síť vytvořená v oblasti působení může jako pomoc nabídnout. Prevence není činností jednotlivce. Je to mozaika poskládaná z mnoha dílčích oblastí, ať organizací, institucí či jednotlivců, kde až jako celek může dosahovat potřebných úspěchů. Cílem je také získání profesního nadhledu, kde je nutné si uvědomit, že ne vždy je jedinec zodpovědný za výsledek, ale je odpovědný za proces, cestu vedoucí k cíli.

Komu je seminář určen

Seminář je určen širokému spektru pomáhajících profesí, kteří pracují s dětmi a mládeží. Tedy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele DD, VÚ, sociální pracovníky apod. Také může být využitelný pro rodiče, zákonné zástupce, osoby odpovědné za výchovu, kterých se toto téma týká, nebo je pouze jen zajímá.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod.

 • Prevence
  • Primární prevence
  • Sekundární prevence
  • Terciální prevece
 • Výchova
  • Dělení výchovy
  • Odměny a tresty
  • Sebevědomí jako součást výchovy
  • Dětský vzdor jako důležitý mezník
  • Role rodičů
  • Separační úzkost
  • Zlozvyky
  • Atachement
 • Syndrom CAN a domácí násilí
  • Příčiny
  • Projevy
  • Rizikové faktory
  • Formy
  • Syndrom přizpůsobení
 • Domácí násilí
 • Diskuse, vzájemné sdílení, prostor pro individuální konzultace

Další informace

Tento seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace pod č.j. MSMT-405/2019-2-39. Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

PhDr. Sáva Arabadžiev

PhDr. Sáva Arabadžiev

Český etoped s třicetiletou praxí s řešením šikany. V současnosti je ředitelem výchovného ústavu Pšov pro chlapce ve věku 15 - 18 let. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem a Pedagogickou fakultu UJAK v Praze, absolvoval 5ti letý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii. V současnosti spolupracuje s mnoha základními a středními školami, s aktivní součinností při řešení šikany. 10 let provozuje praxi v soukromé psychoterapeutické ambulanci a je mediátorem, vyškoleným AM ČR.