Spolupráce s dodavateli – pozor na švarcsystém a pseudoagenturní činnost

 • JUDr. Jaroslav Škubal JUDr. Jaroslav Škubal
V současné době neexistují žádné termíny
 • HR a personalistika
 • Právo

V praxi dochází relativně často k tomu, že zaměstnanci jedné společnosti fakticky pracují u nebo pro jinou společnost. Vedle řádné dodávky služeb se stále setkáváme v praxi i s případy, kdy závislou práci vykonávají OSVČ, případně kdy společnosti bez licence agentury práce fakticky dodávají lidi (pronajímají zaměstnance) jiné společnosti. Seminář se zaměří na výše uvedené téma z právního pohledu – výklad tak nebude detailněji zaměřen na daňové aspekty, které jsou zejména u spolupráce s OSVČ v praxi velmi důležité (existují vysoká rizika pro spolupracující společnost).

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem boje státu s vymýcením tzv. švarcsystému, tedy zaměstnávání lidí (podnikatelů – OSVČ) na živnostenský list, respektive s nesolidními agenturami práce, které formálně poskytují svým zákazníkům služby, ale fakticky přidělují zaměstnance. Lze shrnout, že problematika švarcsystému již není jednoznačnou kontrolní prioritou inspektorátů práce, jak tomu bylo v roce 2012. Kontroly nicméně i nadále probíhají (zejména na základě podnětů externích dodavatelů – “zaměstnanců“) a i nadále se ukládají v této oblasti vysoké pokuty, které přesahují obvykle ukládané sankce. Namísto švarcsystému se nyní kontroly zaměřují více na pseudoagentury práce, tedy společnosti, které často nemají ani licenci agentury práce, ale přitom přidělují své zaměstnance jiným společnostem. Při těchto kontrolách nelze vyloučit ani postih zákazníků tzv. pseudoagentur, u kterých fakticky pracují přidělení zaměstnanci.

Účastníci semináře by měli získat přehled o tom, jaké formy spolupráce s externími dodavateli jsou v pořádku a u kterých již hrozí rizika postihů, jak ze strany státu, tak ze strany samotných dodavatelů (spolupracujících osob). Pozornost bude věnována jak faktickým aspektům spolupráce, tak i smluvní dokumentaci.

Budou zmíněny i další formy nelegálního zaměstnávání, zejména zaměstnávání bez uzavřené písemné pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce mimo pracovní poměr.

Současně bude vysvětleno, jak v praxi probíhají kontroly ze strany inspektorátů práce, zejména jaká práva mají inspektoři a jaké povinnosti zástupci kontrolovaných osob.

Komu je seminář určen

Zaměstnancům personálních oddělení (včetně HR managerů), interním právníkům společností – výklad je praktický a v řadě otázek značně detailní.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Švarcsystém
  • Přehled právní úpravy švarcsystému, respektive závislé práce (vymezení znaků závislé práce a vymezení obvyklých znaků švarcsystému), tedy úprava v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti.
  • Vymezení aspektů spolupráce s externími dodavateli, která zvyšují riziko švarcsystému – doporučení, čeho se při nastavení spolupráce a v jejím průběhu vyvarovat, a to jak ohledně faktické spolupráce, tak i v rámci smluvní dokumentace.
  • Přehled možných sankcí a dalších rizik v případě posouzení spolupráce jako švarcsystém, zejména pokud jde o:
   • možné pokuty ze strany inspektorátu práce;
   • dopady do oblasti daně z příjmů (sankce ze strany finančních úřadů), případně odvodů na sociální a zdravotní pojištění;
   • nároky spolupracujících externích dodavatelů;
   • možná trestněprávní odpovědnost zástupců společnosti nebo i samotné právnické osoby.
 • Pseudoagenturní činnost
  • Přehled právní úpravy agenturního zaměstnávání, tedy úprava v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti.
  • Vymezení aspektů spolupráce s externími dodavateli, která zvyšují riziko psedoagenturní činnosti – doporučení, čeho se při nastavení spolupráce a v jejím průběhu vyvarovat, a to jak ohledně faktické spolupráce, tak i v rámci smluvní dokumentace.
  • Přehled možných sankcí a dalších rizik v případě posouzení spolupráce jako pseudoagenturní činnosti, zejména pokud jde o:
   • možné pokuty ze strany inspektorátu práce, a to zejména pro příjemce služeb;
   • vysvětlení zda i v tomto případě hrozí negativní dopady v oblasti daně z příjmů (sankce ze strany finančních úřadů), případně odvodů na sociální a zdravotní pojištění;
   • riziko uplatnění existence pracovněprávního vztahu u zákazníka pseudoagentury práce ze strany přidělených zaměstnanců.
 • Další formy nelegální práce
  • Seminář zmíní i rizika a možnosti jejich eliminování u dalších forem nelegální práce, zejména:
   • Zaměstnávání bez uzavření písemné smlouvy – pracovní smlouvy nebo DPP či DPČ;
   • Zaměstnávání cizince (ze státu mimo EU) bez platného pracovního povolení/povolení k pobytu.
 • Kontroly inspektorátu práce
  • Seznámení s postupem inspektorátu práce při kontrole výše uvedených případů nelegální práce:
   • zahájení, průběh kontroly a možná obrana kontrolované osoby;
   • navazující správní řízení o uložení pokuty, případně i další soudní řízení.
 • Diskuse s účastníky na probraná témata. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. Jaroslav Škubal

JUDr. Jaroslav Škubal

Advokát a partner společnosti PRK Partners s.r.o. Je advokátem České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.