Úskalí používání služebních vozidel, home office a ostatní flexibilní úvazky v praxi

 • JUDr. Jaroslav Škubal JUDr. Jaroslav Škubal
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • HR a personalistika
 • Právo

První část semináře se bude věnovat řadě úskalí, kterým v praxi čelí zaměstnavatelé při používání služebních vozidel, zejména ze strany tzv. řidičů-referentů. Druhá část semináře bude věnována možnostem, které pracovněprávní předpisy dávají zaměstnavatelům při výkonu práce z domova, potažmo při využívání dalších flexibilních forem pracovních úvazků.

Cíl semináře

Cílem semináře je provést účastníky právní úpravou a praktickými úskalími používání služebních vozidel v praxi s tím, že seminář bude zaměřen především na používání vozidel ze strany tzv. řidičů-referentů, tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než řízení (např. manažeři, THP pracovníci, obchodní zástupci apod.). Seminář se bude věnovat především používání vozidel poskytnutých zaměstnavatelem (včetně aut provozovaných na leasing), ale bude zmíněno i používání soukromých vozidel zaměstnanců (vlastněných jiným subjektem než zaměstnavatelem).

Účastníci semináře budou dále seznámeni s možnostmi, které dává stávající zákoník práce zaměstnavatelům při realizaci homeoffice, respektive zavedení flexibilních forem pracovních úvazků, zejména pružné pracovní doby, sdílených úvazků (částečných úvazků), nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

Komu je seminář určen

Zaměstnancům personálních oddělení (včetně HR managerů), interním právníkům společností – výklad je praktický a v řadě otázek značně detailní.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

Služební vozidla

 • Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?) a nároky zaměstnanců s ním spojené – právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady (pozornost bude věnována i formální stránce věci, zejména zda je v každém případě nutný písemný cestovní příkaz nebo zda jeho absence má vliv třeba na vypořádání pracovního úrazu).
 • Možnost propuštění zaměstnance pro ztrátu řidičského oprávnění nebo třeba porušení dopravních předpisů (včetně zneužití alkoholu).
 • Seznámení s právní úpravou a soudními rozhodnutími, pokud jde o školení ohledně dopravních předpisů a případně technických předpisů vozidla. Jsou tato školení povinná (v rámci BOZP) a dopadají i na výjimečné použití soukromého vozidla? Lze za nerealizování školení uložit ze strany inspektorátu práce pokutu?
 • Vysvětlení zvláštností ohledně zdravotních prohlídek řidičů-referentů, pokud jde o jejich obsah a četnost. Bude řešena i otázka, zda řidiči-referenti musejí absolvovat prohlídky jen u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), nebo je možné je posílat k jejich registrujícímu poskytovateli (obvodnímu lékaři) s tím, že tuto otázku vyřešila novela zákona o specifických zdravotních službách (zákona č. 373/2011 Sb.) účinná od 1.11.2017. Zmíněny budou i zvláštní prohlídky řidičů z povolání a jejich povinná úhrada zaměstnavatelem.
 • Seznámení s povinnými přestávkami a jejich evidencí podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a protichůdnými názory na aplikaci tohoto nařízení na řidiče-referenty. Budou zmíněny i povinné přestávky dle dopravních předpisů s tím, že za jejich dodržování má odpovědnost samotný řidič (nikoliv zaměstnavatel).
 • Pozornost bude věnována i možnosti monitorování pohybu vozidla pomocí GPS, a to jak z pohledu ochrany osobních údajů (tj. z pohledu GDPR účinného od 25.5.2018), narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti tak i možného propuštění zaměstnance při zjištění nedostatků (“černé“ jízdy nebo naopak nerealizování deklarovaných cest, nevhodném stylu jízdy apod.).
 • Účastníkům bude dáno doporučení na formu a obsah interních dokumentů upravujících používání vozidel (pracovní smlouva, jiná dohoda, vnitřní předpisy).
 • Stručně bude zmíněna i problematika náhrady škody, ať již jde o věcnou škodu na vozidle (firemním i soukromém) nebo škodu na zdraví (vymezení, kdy jde o pracovní úraz).

Homeoffice, ostatní flexibilní úvazky

 • Vysvětlení minimalistické právní úpravy homeoffice – jaké jsou možnosti sjednání, zda existují limity práce z domova nebo jiného místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele.
 • Představení povinností zaměstnavatele, zejména povinnosti hradit náklady vzniklé zaměstnancům při takovém způsobu práce (zodpovězení otázek, zda se lze náhrady takových nákladů vzdát apod.), a to specificky náklady na provoz domácího pracoviště (teplo, elektřina apod.), respektive cestovní náhrady.
 • Praktická doporučení k organizaci homeoffice, zejména pokud jde o možnost zrušení homeoffice, dostupnosti zaměstnance nebo možnost odvolat zaměstnance na pracoviště.
 • V rámci semináře bude představena dokumentace, kterou je vhodné při zavádění homeoffice připravit, a to směrnice regulující obecné otázky homeoffice (zajm. proces žádosti o něj a pravomoci vedoucích rozhodujících o umožnění homeoffice) a na ni navazující dohoda se zaměstnancem ohledně konkrétních podmínek (kde bude zaměstnanec pracovat, v jakém rozvrhu a kdy začne pracovat z domova).
 • Vysvětlení, že právní úprava specificky neřeší BOZP při výkonu práce z domova, kde je postavení zaměstnavatele značně nejisté.
 • Zmíněna bude i novela zákoníku práce.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. Jaroslav Škubal

JUDr. Jaroslav Škubal

Advokát a partner společnosti PRK Partners s.r.o. Je advokátem České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.