Úskalí používání služebních vozidel a home office praxi

 • JUDr. Jaroslav Škubal JUDr. Jaroslav Škubal
Sleva 10%
Při objednání 2 a více účastníků
V současné době neexistují žádné termíny
 • Management
 • HR a personalistika
 • Právo

První část semináře se bude věnovat řadě úskalí, kterým v praxi čelí zaměstnavatelé při používání služebních vozidel, zejména ze strany tzv. řidičů – referentů. Druhá část semináře bude věnována možnostem, které pracovněprávní předpisy dávají zaměstnavatelům při výkonu práce z domova, a to při zohlednění stále ještě finálně neschválené novely zákoníku práce.

Cíl semináře

Cílem semináře je provést účastníky semináře právní úpravou a praktickými úskalími používání služebních vozidel v praxi a při realizaci home office (práce z domova).

Pokud jde o služební vozidla, bude seminář zaměřen především na používání vozidel ze strany řidičů – referentů, tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než řízení (např. manažeři, THP pracovníci, obchodní zástupci apod.). Seminář se bude věnovat především používání vozidel poskytnutých zaměstnavatelem (včetně aut provozovaných na leasing), a to jak pro pracovní, tak soukromé účely. Zmíněny budou také hlavní aspekty používání soukromých vozidel zaměstnanců (vlastněných zaměstnancem či jiným subjektem než zaměstnavatelem). Seminář naopak není zaměřen na řidiče z povolání, tedy zaměstnance, kteří mají jako druh práce sjednáno (také) řízení (řidič). Výklad zohlední novelu předpisů v oblasti pracovnělékařských služeb (zejm. preventivních prohlídek), která se týká právě řidičů – referentů a která nabyla účinnosti 1.1.2023.

Druhá část semináře bude zaměřena na možnosti, které dává zákoník práce zaměstnavatelům při realizaci home office. Primárně bude výklad zaměřen na tento práci z domova coby benefit, který je nabízen zaměstnavateli a kdy záleží na zaměstnanci, zda bude ze svého domova nebo jiného místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele skutečně pracovat. Výklad bude brát v potaz především aktuální novelu zákoníku práce, která zavádí úpravu práce na dálku a která by měla začít platit ještě v průběhu roku 2023 (nejpozději od ledna 2024). Dříve zákoník práce žádnou specifickou právní úpravu práce z domova neobsahoval, a proto v této oblasti panovala řada nejasností, ať již jde o ukotvení práce z domova anebo paušalizaci nákladů zaměstnanců (v případě paušalizace budou zmíněny i daňové předpisy upravující daňový režim úhrady nákladů).

Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným rizikům a sankcím ať již ze strany zaměstnanců, tak i kontrolních orgánů.

Komu je seminář určen

Zaměstnancům personálních oddělení (včetně HR managerů), interním právníkům společností – výklad je praktický a v řadě otázek značně detailní.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:00 hod.

 • Služební vozidla
  • Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (lze řidiči – referentovi nařídit řízení vozidla?) a nároky zaměstnanců s ním spojené – právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady.
  • Bude diskutována i možnost propuštění zaměstnance pro ztrátu řidičského oprávnění nebo třeba porušení dopravních předpisů (včetně zneužití alkoholu).
  • Seznámení s právní úpravou a soudními rozhodnutími, pokud jde o školení ohledně dopravních předpisů a případně technických předpisů vozidla. Jsou tato školení povinná (v rámci BOZP) a dopadají i na výjimečné použití soukromého vozidla? Lze za nerealizování školení uložit ze strany inspektorátu práce pokutu?
  • Vysvětleny budou rovněž aspekty ohledně zdravotních prohlídek řidičů-referentů, pokud jde o jejich obsah a četnost. Tato oblast se výrazně změnila s účinností od roku 2023, kdy došlo v rámci antibyrokratického balíčku k vypuštění periodických prohlídek u kancelářských prací. Z pohledu řidičů – referentů došlo k důležité změně, když řízení v souvislosti s prací přestalo být tzv. rizikem ohrožení zdraví (nově označovaném jako profesní riziko).
  • Seznámení s povinnými přestávkami v řízení a jejich evidencí podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a protichůdnými názory na aplikaci tohoto nařízení na řidiče – referenty. Budou zmíněny i povinné přestávky dle dopravních předpisů s tím, že za jejich dodržování má odpovědnost samotný řidič (nikoliv zaměstnavatel).
  • Pozornost bude věnována i možnosti monitorování pohybu vozidla pomocí GPS či kamery, a to jak z pohledu ochrany osobních údajů, narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti tak i možného propuštění zaměstnance při zjištění nedostatků (“černé“ jízdy nebo naopak nerealizování deklarovaných cest, nevhodném stylu jízdy apod.).
  • Účastníkům bude dáno doporučení na formu a obsah interních dokumentů upravujících používání vozidel (pracovní smlouva, jiná dohoda, vnitřní předpisy).
  • Stručně bude zmíněna i problematika náhrady škody, ať již jde o věcnou škodu na vozidle (firemním i soukromém) nebo škodu na zdraví (vymezení, kdy jde o pracovní úraz).
 • Homeoffice, ostatní flexibilní úvazky
  • Vysvětlení právní úpravy home office, kterou má přinést novela zákoníku práce a která by odstranila předchozí stav, kdy vlastně žádná specifická úprava nebyla v zákoníku práce obsažena (úprava tzv. domáckých zaměstnanců podle § 317 ZP není v praxi většinou využívána, neboť domácí zaměstnanci si sami určují, kdy pracují, což zaměstnavatelům nevyhovuje – chtějí, aby zaměstnanci i při práci z domova pracovali v rámci standardní pracovní doby).
  • Budou probrány formální požadavky na výkon práce z domova, tedy zda je nutné se na home office dohodnout nebo kdy je možné ji nařídit (a do jaké míry je možné pravidla home office zakotvit v interních směrnicích zaměstnavatelů), zda postačí ústní dohoda nebo zda bude vždy nutná písemná dohoda (dodatek pracovní smlouvy).
  • Jaké jsou limity práce z domova, pokud jde o její rozsah (a jaké případné rozdíly platí pro práci z domova na plný úvazek), zda je vhodné umožňovat výkon práce ze zahraničí (včetně nastíněný možných rizik z daňového hlediska, zejm. vznik tzv. stálé provozovny).
  • Povinnost zaměstnavatele hradit náklady vzniklé zaměstnancům při takovém způsobu práce (zodpovězení otázek, zda se lze náhrady takových nákladů vzdát či zda náleží zaměstnanci cestovní náhrady, pokud má pracovat z domova mimo sjednané místo výkonu práce, zda je možné či povinné náklady paušalizovat, a pokud ano, zda bude paušál krýt veškeré náklady a jaký bude daňový režim takové úhrady apod.).
  • Praktická doporučení k organizaci home office, zejména pokud jde o možnost zrušení home office, dostupnosti zaměstnance nebo možnost odvolat zaměstnance na pracoviště.
  • Krátce bude diskutovaná i problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, u které není zcela jasné, jaké povinnosti se mají týkat domácího pracoviště (do jaké míry mají na práci z domova dopadat povinnosti zaměstnavatele vztahující se k jeho pracovišti).

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

JUDr. Jaroslav Škubal

JUDr. Jaroslav Škubal

Advokát a partner společnosti PRK Partners s.r.o. Je advokátem České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.