Vedlejší (doplňková, hospodářská) činnost ÚSC a příspěvkových organizací

 • Ing. Hana Juráňová Ing. Hana Juráňová
V současné době neexistují žádné termíny
 • Veřejná správa
 • Příspěvkové organizace, zdravotnictví, školství

Obce, kraje i příspěvkové organizace mohou využívat ke zlepšení své finanční situace i finanční prostředky získané podnikatelskou a jinou činností, ovšem pouze za přesně stanovených legislativních podmínek. Nabízíme shrnutí základních zásad a doporučených postupů pro optimální využití vedlejší, doplňkové, hospodářské činnosti ve prospěch činností, pro které je účetní jednotka zřízena.

Cíl semináře

Na našem semináři přehledně shrneme povinnosti stanovené právními, účetními i daňovými předpisy pro realizaci doplňkové činnosti. Uvedeme praktická doporučení pro vedení oddělené evidence nákladů a výnosů doplňkové činnosti. Upozorníme na podmínky ručení za vzniklé závazky i na rizika porušení rozpočtové odpovědnosti. Zaměříme se i na daňové povinnosti spojené s vykázanými výsledky hospodaření doplňkové činnosti i na zásady členění režijních nákladů k jednotlivým činnostem. Uvedeme konkrétní případy chybných postupů a jejich daňových důsledků. Upozorníme na častá zkreslení vykázaných údajů ve výkazu zisku a ztráty a na doporučené postupy pro rozbory dosažených výsledků, zejména ve vztahu k požadavku p.o. na provozní příspěvky zřizovatele. 

Komu je seminář určen

Seminář Vedlejší hospodářská činnost ÚSC a příspěvkových organizací je určen vedoucím pracovníkům odpovídajícím za systém vykazování výsledků hospodaření účetní jednotky, účetním pracovníkům zodpovědných za vedení účetní evidence a předávání podkladů pro stanovení daňových povinností účetní jednotky, kontrolním orgánům provádějících jakékoliv kontroly hospodaření, pracovníkům zřizovatele odpovědných za rozbory hospodaření zřízených p.o. a za schvalování účetních závěrek.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

 • Platná legislativa: zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb., zákon o územních rozpočtech č. 250/2000 Sb., účetní předpisy, daňové zákony.
 • Vymezení hlavní činnosti.
 • Vymezení hospodářské činnosti, činností doplňkových, hospodářských, vedlejších nebo jiných.
 • Výklad hlavní činnosti, různé definice podnikatelské činnosti 
 • Podnikatelská činnost ÚSC, rozpočty, závěrečný účet.
 • Vnitřní předpisy pro rozhodování o druzích činností a o způsobech jejích sledování včetně oběhu účetních dokladů, odpovědností, kontrol podle zákona o finanční kontrole
 • Příjmy rozpočtu obcí a krajů - i příjmy z hospodářských činností zřízených nebo založených obcí.
 • Zřizovací listiny příspěvkových organizací.
 • Rozdíly mezi státní příspěvkovou organizací a příspěvkovou organizací zřízenou ÚSC, finanční vztahy stanovené zřizovatelem, důsledky ztrátové doplňkové činnosti.
 • Podmínky ručení státu za závazky státních p.o.
 • Poskytování dotací, příspěvků z rozpočtu SR nebo rozpočtů ÚSC – pouze na hlavní činnost. Výše příspěvku zřizovatele na provoz.
 • Zdroje úhrad odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále
 • Druh činnosti a rozpočty u p.o.
 • Zobrazení činností v účetních knihách ÚSC i p.o., náklady výnosy, evidence majetku (ve vztahu k nákladům a výnosům). Jak splnit povinnost sledovat odděleně jinou činnost od hlavní činnosti.
 • Prokazatelné propočty režijních nákladů – příklady rozvrhových základen. 
 • Výsledek hospodaření (hl. činnost) x zisk (doplňková činnost).
 • Zákon o daních z příjmů, vymezení předmětu daně z příjmu u jednotlivých činností tvořící hlavní činnost, samostatné posouzení vlivu na základ daně z příjmů u všech činností tvořících doplňkovou činnost. Příklady.
 • Daňová úspora – lze uplatnit bez ohledu na druh činnosti, avšak prokázat její použití pouze v případě nákladů na hlavní činnost - odlišné podmínky od 1.7.2017, avšak u úspor za minulá období nutno prokazovat do uplynutí lhůty – příklady.
 • Zákon o silniční daní – povinnost pro veřejně prospěšné poplatníky v závislosti na posouzení činností z hlediska zákona o daních z příjmů – příklady. 
 • Softwarové řešení. Výkazy zisku a ztráty – jaké nejčastější chyby.
 • Zákon o DPH – stejné posouzení jak hlavní tak doplňkové činnosti, podstatné, zda ekonomická činnost. Příklady.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.

Ing. Hana Juráňová

Ing. Hana Juráňová

působí jako jednatelka auditorské společnosti FSG Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a má bohaté zkušenosti s metodickou pomocí klientům – vybraným účetním jednotkám – ÚSC, p.o. atd. Zabývá se také publikační činností v oblasti inventarizace a účetnictví ve veřejné správě.